ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMATION PLANET, s.r.o., Bajkalská 4868/10, 080 01 Prešov, IČO: 36516783

kontaktné údaje: Ing. Martin Herdický, tel. 0902 383 138, email: mherdicky@informationplanet.sk

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti  a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 • Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 • Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
 • Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak

 • sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 

INFORMATION PLANET, s.r.o., Bajkalská 4868/10, 080 01 Prešov prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa ..... mherdicky@informationplanet.sk .............alebo číslo..... 0902 383 138 ...........................

 

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

 ŠTUDIJNÉ POBYTY

Účel spracúvania osobných údajov

 

 • Prevádzkovateľ ako obchodný zástupca vyvíja svoje aktivity na území SR pre zastúpených, ktorými sú zahraničné jazykové školy, stredné odborné školy, univerzity a ostatné vzdelávacie inštitúcie so sídlom mimo územia SR, ktoré poskytujú záujemcom vzdelanie a ponúkajú svojim študentom aj študijné jazykové pobyty.
 • Všetky vzdelávacie inštitúcie, na ktorých štúdium Prevádzkovateľ ako aj jej obchodní zástupcovia v SR ponúka, sú príslušnými štátnymi úradmi v danej krajine riadne registrované a akreditované v príslušných štátnych orgánoch.
 • Účelom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní študijného pobytu v zahraničí (predmetom zmluvy) je záväzok prevádzkovateľa obstarať študijný pobyt v zahraničí na niektorej zo Vzdelávacích inštitúcií, pre ktoré prevádzkovateľ vyvíja činnosť a ako obchodný zástupca ju na území SR zastupuje, resp. obstarať aj iné doplnkové služby s tým spojené a ktorý je špecifikovaný v tejto dohode a záväzok záujemcu zaplatiť prevádzkovateľovi za toto obstaranie študijného pobytu, resp. aj iných doplnkových služieb, ktoré boli dohodnuté, dohodnutú cenu.
 • Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť záujemcovi konzultačnú a poradenskú činnosť pri výbere školy s ohľadom na želania, potreby a finančné možnosti záujemcu, poskytnúť informácie o vybranej škole vrátane podmienok pre štúdium, o jeho cene a spôsobe úhrady za štúdium, o študijných potrebách, o ubytovaní ponúkaným školou a pod., poskytnúť základných informácií o cieľovej krajine a to predovšetkým o podmienkach pobytu a štúdia, o jeho imigračnej politike, potrebe víz, o možnosti a podmienkach predĺženia študijného pobytu v cieľovej krajine a pod., vybaviť potrebné formality spojené s pobytom a štúdiom na vybranej škole v zahraničí, najmä poskytnutie pomoci pri vybavovaní prihlášky ku štúdiu, vybavení a úhrade povinného cestovného zdravotného poistenia (ak je potrebné), pomôcť s úhradou školného a ostatných poplatkov spojených so štúdiom na vybranej Škole, pomoc a asistencia pri komunikácii so Školou a úradmi v zahraničí a pod, asistovať pri vybavovaní víz, ak sú pre študijný pobyt v cieľovej krajine potrebné a pod.

Názov informačného systému 

 • IS Študijné pobyty

Právny základ

 • Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje Zmluva o obstaraní študijného pobytu v zahraničí a poskytnutí s tým potrebnej pomoci alebo obdobná zmluva  uzatvorená medzi spoločnosťou INFORMATION PLANET s.r.o. - prevádzkovateľom a dotknutou osobou – záujemcom v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.

Kategórie príjemcov

 • INFORMATION PLANET GROUP (IPG), t.j. všetky spoločnosti (regionálne spoločnosti, oblastné spoločnosti, lokálne agentúry IPG), s ktorými INFORMATION PLANET, s.r.o. v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy spolupracuje
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

 • Uskutočňuje sa v rámci EÚ aj mimo EÚ.

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • 2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 • Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • fyzická osoba – záujemcovia (zmluvné strany Zmluvy o obstaraní študijného pobytu v zahraničí a poskytnutí s tým potrebnej pomoci)

 © 2023 Information Planet