Emigrácia do Austrálie

Poď pojmom emigrácia máme na mysli získanie víz, ktoré umožňujú trvalý pobyt v Austrálii. Držiteľ týchto víz môže v Austrálii žiť, pracovať na plný úväzok, študovať, využívať výhody zdravotného poistenia a v budúcnosti takisto požiadať o udelenie austrálskeho občianstva. Okrem práva voliť má teda úspešný vízový žiadateľ rovnaké práva ako austrálsky občan. Tieto víza sa udeľujú na dobu neurčitú, v niektorých prípadoch však možno o trvalý pobyt prísť (napr. v prípade opustenia Austrálie na dlhšiu dobu). 

Získanie trvalého pobytu v Austrálii je pomerne zložitý a zdĺhavý proces. Imigračná politika a podmienky pre získanie jednotlivých víz sa často menia. Preto v týchto prípadoch využívame služby vysoko kvalifikovaných migračných agentov a profesionálnych imigračných firiem Bravo Migration a Seven Migration v Austrálii a firmy Immigration2oz z Anglicka.

 

Najbežnejšie druhy emigračných víz

 • Emigrácia s pracovnou ponukou

Tento druh emigrácie sa týka takých kvalifikovaných pracovníkov, ktorí vďaka svojim schopnostiam a vzdelaniu spĺňajú podmienky bodového systému. Najčastejšie ide o Skilled Independent visa (subclass 189) a Skilled Nomination Visa (subclass 190).

 • Emigrácia bez pracovnej ponuky

Tento spôsob získania trvalého pobytu je úspešný v prípade, ak žiadateľ má pracovnú ponuku od austrálskeho zamestnávateľa za podmienok, aké si vyžadujú víza z kategórie Employer Nomination Scheme (subclass 186) a Regional Sponsored Migration Scheme (subclass 187).

 • Emigrácia rodinných príslušníkov

Existujú rôzne druhy víz pre rodinných príslušníkov osôb, ktoré trvalo žijú v Austrálii ako napr. víza pre partnerov (Partner Visa), pre deti (Child Visa), pre rodičov (Parent Visa) alebo pre príbuzných (Remaining Relative Visa).

 

 • Emigrácia s pracovnou ponukou
 • Emigrácia bez pracovnej ponuky
 • Emigrácia rodinných príslušníkov
 • Austrálsky bodový systém

Emigrácia s pracovnou ponukou

Emigrácia do Austrálie s pracovnou ponukou

Víza sú určené pre kvalifikovaných pracovníkov a ich udelením získava žiadateľ (prípadne aj jeho partner/ka a deti) trvalý pobyt v Austrálii. Víza sa teda udeľujú na dobu neurčitú. Pre obdržanie tohto druhu víz musí byť žiadateľ nominovaný austrálskym zamestnancom.
 
Existujú 2 typy týchto víz:

1. Employer Nomination Scheme (subclass 186)

2. Regional Sponsored Migration Scheme (subclass 187)

 

1. Employer Nomination Scheme (subclass 186)

Víza sú určené pre kvalifikovaných pracovníkov a ich udelením získava žiadateľ (prípadne aj jeho partner/ka a deti) trvalý pobyt v Austrálii. Víza sa teda udeľujú na dobu neurčitú. Žiadateľ musí byť pre získanie týchto víz nominovaný austrálskym zamestnávateľom.

Aby sa tak stalo, uchádzač musí spĺňať viacero podmienok a to predovšetkým:

 • byť mladší než 50 rokov (v niektorých prípadoch je možné udeliť výnimku - napr. univerzitný profesor alebo výskumný pracovník)
 • preukázať kvalifikáciu a/alebo zručnosti vyžadované pre jeho pracovnú pozíciu
 • doložiť požadovanú úroveň angličtiny

Jednotlivé požiadavky sa môžu líšiť podľa kategórie, v ktorej sa vízová žiadosť podáva. Existujú tu 3 kategórie:

·Temporary Residence Transition stream

Kategória je určená pre držiteľov tzv. sponsorshipu, teda Temporary Work (Skilled) visa (subclass 457). Po uplynutí 2 rokov práce pre rovnakého zamestnávateľa na rovnakej pozícii sa môže zamestnávateľ rozhodnúť ponúknuť zamestnancovi (teda držiteľovi sponsorshipu) prácu na dobu neurčitú. V takomto prípade nominuje zamestnanca na získanie Employer Nomination Scheme víz v rámci tejto kategórie Temporary Residence Transition stream. Pre získanie víz nemusí žiadateľ znova preukazovať svoju kvalifikáciu a/alebo zručnosti, pretože tie už boli overené 2 ročnou prácou pre zamestnávateľa.

·Direct Entry stream

Do tejto skupiny patria vízové žiadosti kvalifikovaných pracovníkov, ktoré ich zamestnávateľ nominoval priamo pre získanie trvalých víz. Ďalej ide o žiadateľov, ktorí v Austrálii naopak nepracovali ešte nikdy alebo len krátko, žiadajú o víza mimo územia Austrálie alebo tí, ktorí nespadajú do predchádzajúcej kategórie Temporary Residence Transition stream.

Títo žiadatelia musia okrem požadovanej úrovne angličtiny doložiť minimálne 3 ročnú prax v relevantnom obore. Musí sa jednať o takúto pozíciu, ktorá je uvedená na tzv. Short-term Skills Occupation Liste (ten od 19.4.2017 nahradil niekdajší CSOL list).  Ďalšou požiadavkou je pozitívny Skills Assesment. Jedná sa o proces, pri ktorom príslušná austrálska organizácia hodnotí kvalifikáciu a schopnosti uchádzača.

·Agreement stream

Týka sa žiadateľov, ktorí pracujú pre austrálskeho zamestnávateľa na základe špecifickej dohody (tzv. Labour agreement), ktorú zamestnávateľ uzavrel s austrálskou vládu. Deje sa tak v prípade, pokiaľ zamestnávateľ potrebuje získať zahraničného zamestnanca na pozíciu, ktorá nie je uvedená na zozname Short-term Skills Occupation List (ten od 19.4.2017 nahradil niekdajší CSOL list). Vízová žiadosť sa podáva online, a to súčasne s nomináciou zamestnávateľa alebo až potom, čo je zamestnávateľovi nominácia schválená (najneskôr však do 6 mesiacov od schválenia).

Pokiaľ záujemcovia o získanie tohoto druhu víz nemajú pracovnú ponuku od austrálskeho zamestnávateľa, môžu prostredníctvom databázy SkillSelect vyjadriť svoj záujem o získanie takejto ponuky. Do tejto databázy majú prístup austrálski zamestnávatelia a tiež zástupcovia jednotlivých austrálskych štátov a teritórií. Tí sa na základe informácií, ktoré uchádzač uvedie v tzv. Expression of Interest, môžu rozhodnúť nominovať kandidáta pre získanie Employer Nomination Scheme víza.  

Austrálsky imigračný úrad okrem požiadaviek, ktoré sú určené pre žiadateľov o víza, stanovil aj podmienky, ktoré austrálski zamestnávatelia musia spĺňať zamestnávatelia. Len v prípade splnenia týchto podmienok môže zamestnávateľ žiadateľa úspešne nominovať. 

Jednotlivé požiadavky sa v závislosti od jednotlivých vyššie uvedených kategórií môžu líšiť, avšak jedná sa predovšetkým o tieto skutočnosti:

 • Zamestnávateľom je austrálska firma, ktorá v Austrálii pôsobí legálne.
 • Na nominovanú pozíciu nie je možné zamestnať Austrálčana alebo osobu s trvalým pobytom na území Austrálie.
 • Zamestnávateľ musí prisľúbiť zamestnancovi minimálnu výšku platu, ktorá je pre danú pozíciu stanovená (tzv. market salary rate) - aktuálne sa jedná minimálne o čiastku 55.000 AUD ročne, čím je znemožnené, aby nominácia bola schválená na lacné nekvalifikované pracovné pozície a takisto aby nedochádzalo k platovej diskriminácii zahraničných pracovníkov.
 • Ponúkaná práca musí byť dlhodobá (minimálne 2 roky) a na plný úväzok.

 

2. Regional Sponsored Migration Scheme (subclass 187)

Víza sú určené pre kvalifikovaných pracovníkov a ich udelením získava žiadateľ (prípadne aj jeho partner/ka a deti) trvalý pobyt v Austrálii. Víza sa teda udeľujú na dobu neurčitú. Žiadateľ musí byť pre získanie týchto víz nominovaný austrálskym zamestnávateľom.

Kritériá a podmienky pre udelenie víz sú takmer identické ako v prípade Employer Nomination Scheme (subclass 186), a to vrátane jednotlivých kategórií, spôsobu podania vízovej žiadosti ako aj požiadaviek na zamestnancov aj zamestnávateľa.

Rozdiel je v tom, že:

 • zamestnávateľ, ktorý nominuje žiadateľa, sa nachádza v regionálnych oblastiach Austrálie (tzn. mimo Sydney, Wollongong, Melbourne, Brisbane, Gold Coast a Newcastle).
 • niektoré podmienky sú menej prísne, napr. v prípade žiadosti v kategórii Direct Entry stream (více viz Employer Nomination Scheme) nemusí byť pozícia žiadateľa zahrnutá na Short-term Skills Occupation Listu (od 19.4. 2017 nahradil predchádzajúci CSOL list).

Emigrácia bez pracovnej ponuky

Víza do Austrálie bez pracovnej ponuky

Ak sa chceš usadiť natrvalo v Austrálii, avšak nemáš k dispozícii žiadnu pracovnú ponuku od austrálskeho zamestnávateľa, môžeš využiť jeden z týchto víz:

 

1. Skilled Independent Visa (subclass 189)

Tieto víza sú určené pre skúsených a kvalifikovaných pracovníkov, ktorých vek nepresiahol 50 rokov. Ich schválenie znamená zároveň získanie trvalého pobytu v Austrálii - to znamená, že sa udeľujú na dobu neurčitú. Úspešný žiadateľ (a takisto jeho partner/ka a deti) tak môžu žiť, pracovať na plný úväzok ako aj študovať kdekoľvek na území Austrálie a v budúcnosti takisto získať austrálske občianstvo.

Žiadatelia však musia spĺňať požadované kritériá, ktoré sú pomerne prísne. Jednou z najdôležitejších podmienok je, že povolanie žiadateľa musí byť na zozname žiadaných profesií v Austrálii. Od 19.4.2017 sa jedná o Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL), ktorý nahradil predchádzajúci Skilled Occupations List (tzv. SOL list). Prítomnosťou profesie na tomto zozname to ale nekončí. Ďalej je nevyhnutné prejsť bodovým testom (points test), prostredníctvom ktorého žiadateľ získava body za vek, úroveň angličtiny, vzdelanie, prax, štúdium v Austrálii atď. Pre získanie víz je vždy potrebné dosiahnuť minimálne 60 bodov.

Víza nie je možné získať bez preukázania odbornej spôsobilosti. Ide o tzv. Skills Assessment, ktoré vydávajú rôzne asociácie. Každá asociácia má stanovený vlastný rebríček kritérií a podmienok, ktoré žiadateľ musí spĺňať a doložiť. Podmienky a asociácie sa líšia podľa druhu odbornej kvalifikácie.

Samotný vízový proces má niekoľko častí a môže prebiehať v Austrálii ale aj mimo jej územia.

 • Najskôr je nevyhnutné oficiálne vyjadriť svoj záujem o získanie víz pomocou tzv. Expression of Interest (EOI). Jedná sa o registráciu, ktorá je bezplatná a podáva sa online prostredníctvom služby SkillSelect, čo je databáza všetkých uchádzačov.
 • Na podanie žiadosti o víza je potom potrebné čakať na pozvánku od austrálskej vlády prípadne od austrálskeho zamestnávateľa. Pozvánky sú rozosielané pravidelne (väčšinou 2x za mesiac) vždy najprv pre tých žiadateľov, ktorí dosiahli najväčší počet bodov v bodovom teste. Tým sa zabezpečí, že Austrália vyberá len to najkvalitnejšie zo všetkých kandidátov. Pre niektoré profesie je stanovený ročný limit pozvánok. Akonáhle je tento limit vyčerpaný, žiadne ďalšie pozvánky sa už v daný rok neposielajú.  EOI sa v systéme SkillSelect uchováva po dobu 2 rokov. Pokiaľ žiadateľovi nepríde pozvánka do tejto doby, je následne zo zoznamu vymazaný.
 • Pozvánka obsahuje konkrétne podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať. Až v prípade splnenia týchto podmienok (napr. skill assessment alebo dostatočný počet bodov – ako bolo uvedené vyššie) môže byť vízová žiadosť úspešná.
 • Vízovú žiadosť je potrebné podať do 60 dní od obdržania pozvánky.
 • Pokiaľ je žiadateľ v dobe podania vízovej žiadosti na území Austrálie, môže na základe tejto pozvánky získať preklenovacie víza - tzv. „bridging visa“ pre zaistenie legálneho pobytu v Austrálii až do vyriešenia žiadosti austrálskym imigračným úradom.
 • Rozhodnutie o udelení či neudelení víz je vo väčšine prípadov vydávané do 3 mesiacov od podania žiadosti

Kontakty v Austrálii

Kancelária IP Sydney Tel.: (612) 9283 6683

Kancelária IP Manly Tel.: (612) 9977 0499

Kancelária IP Perth Tel.: (618) 9221 8022

Kancelária IP Melbourne Tel.: (613) 9939 9400

Kancelária IP Brisbane Tel.: (617) 3003 1134

 

2. Skilled Nomination Víza (subclass 190)

Podmienky pre udelenie týchto víz sú veľmi podobné ako pri Skilled Independent Visa (subclass 189). Aj v tomto prípade sa jedná o víza určené pre kvalifikovaných pracovníkov, ich schválením žiadateľ (prípadne aj jeho partner/ka a deti) získava trvalý pobyt v Austrálii.

Pre udelenie víz je potrebné:

 • byť mladší než 50 rokov
 • získať dostatočný počet bodov v bodovom systéme (min. 60 bodov)
 • doložiť požadovanú úroveň angličtiny (minimálne Competent English)
 • získať pozvánku k žiadosti o víza od austrálskej vlády
 • preukázať odbornú spôsobilosť (Skills Assessment) v profesii, ktorá je na niektorom z dvoch zoznamov žiadaných profesií v Austrálii

Prvý rozdiel sa týka zoznamu, na ktorom musia byť uvedené profesie žiadateľa. Pre získanie Skilled Nomination víz môžete svoju profesiu hľadať na Short-term Skills Occupation List (od 19.4. 2017 nahradil niekdajší CSOL list). Tento zoznam je oveľa širší než Medium and Long-term Strategic Skills List a teda možnosť získať Skilled Nomination víza sa otvára pre oveľa vyšší počet kandidátov v porovnaní s predchádzajúcou vízovou kategóriou. Vízový proces začína rovnako ako v predchádzajúcom prípade – to znamená, že žiadateľ musí prostredníctvom systému SkillSelect vyjadriť svoj záujem o víza (Expression of Interest - EOI).

Hlavným rozdielom oproti Skilled Independent Visa (subclass 189) je skutočnosť, že žiadateľ musí získať nomináciu od daného austrálskeho štátu alebo teritória. Tie majú prístup do databázy SkillSelect a môžu sa rozhodnúť, či konkrétneho žiadateľa nominujú na získanie víz. Každý austrálsky štát či teritórium má svoje vlastné podmienky a kritériá, na základe ktorých sa pri nominácii kvalifikovaných pracovníkov rozhoduje. Predovšetkým sa jedná o to, ktoré profesie sú v konkrétnom štáte nedostatkové. Za túto nomináciu získava žiadateľ 5 bodov navyše v bodovom systéme.

Žiadateľ môže v EOI uviesť, že má záujem o nomináciu od konkrétneho štátu/teritória alebo že je k dispozícii pre ktorúkoľvek oblasť. Získanú nomináciu musí žiadateľ akceptovať. Akceptácia nominácie so sebou nesie podmienku, že v prípade schválenia víz musí žiadateľ po stanovenú dobu žiť a pracovať v štáte/teritóriu, ktorý/é ho nominoval/o.

 

Príklad

Pokiaľ žiadateľ obdrží na základe EOI nomináciu od štátu Južná Austrália a prijme ju, musí po udelení víz žiť a pracovať v tomto štáte po dobu, ktorú určí štát (spravidla sa jedná o 2 roky). Až po uplynutí tejto doby môže držiteľ víz trvale žiť aj v inom austrálskom štáte alebo teritóriu.

 

3. Resident Return Visa (subclass 155, 157)

Jedná sa o víza, ktoré potrebujú bývalí austrálski občania alebo osoby, ktoré mali alebo majú povolenie k trvalému pobytu na území Austrálie v situáciách, kedy opustili Austráliu alebo to plánujú a zároveň chcú znovu získať (alebo si uchovať) status rezidenta.

Víza, ktoré umožňujú trvalý pobyt v Austrálii, majú obmedzenú platnosť (zvyčajne je to 5 rokov). Aj po uplynutí tejto doby však môže držiteľ víz v Austrálii legálne zostať. Problém nastáva vo chvíli, ak by po vypršaní platnosti víz chcel ich držiteľ z Austrálie odcestovať a potom sa opäť vrátiť.

V tomto prípade je potrebné požiadať o Resident Return Visa, vďaka ktorým si uchádzač uchová alebo znovu získa povolenie k trvalému pobytu.

Resident Return Visa sa udeľujú na dobu neurčitú, avšak cestovať mimo Austrálie a opäť sa do nej vracať umožňujú opäť maximálne po dobu 5tich rokov od ich udelenia. Po uplynutí tejto doby je potrebné požiadať o iný typ víz (napr. o austrálske občianstvo) v prípade, ak chce žiadateľ ďalej cestovať mimo Austrálie a udržať si status rezidenta.

Rozlišujeme 2 druhy víz Resident Return Visa:

 • Resident Return Visa subclass 155

Žiadateľ musí preukázať, že za posledných 5 rokov žil v Austrálii minimálne 2 roky ako austrálsky občan alebo rezident. V prípade, ak nie je splnená táto podmienka, musí žiadateľ presvedčiť imigračného úradníka, že má také obchodné, kultúrne, pracovné alebo osobné väzby, ktoré sú prospešné pre Austráliu. Aj pri nesplnení časovej podmienky môže víza získať takisto partner/ka alebo deti úspešného žiadateľa o tento druh víz. V obidvoch menovaných prípadoch sa platnosť víz skracuje na 1 rok.

 • Resident Return Visa subclass 157

Tento typ víz môže získať žiadateľ, ktorý doloží, že v Austrálii strávil minimálne 1 deň a zároveň menej než 2 roky za posledných 5 rokov. Zároveň musí preukázať existenciu závažných dôvodov, ktoré žiadateľ pre opustenie Austrálie mal. Platnosť povolenia cestovať z Austrálie a zase sa do nej vracať so statusom rezidenta je obmedzená len na 3 mesiace.

Žiadosť o Resident Return Visa je možné podať v Austrálii aj mimo nej a to online alebo poštou prostredníctvom papierovej žiadosti. V prípade podania vízovej žiadosti v Austrálii bývajú víza schválené zvyčajne do 1 pracovného dňa a mimo Austrálie do 2 týždňov.

Emigrácia rodinných príslušníkov

Víza pre trvalý pobyt pre rodinných príslušníkov 

Trvalé partnerské víza

Pokiaľ si už žiadal/a o klasické partnerské víza a chceš aj naďalej zostať v Austrálii, približne po 2 rokoch môžeš zažiadať o trvalé partnerské víza.

Víza pre deti

Tieto víza sú pre tých, ktorí chcú sponzorovať svoje dieťa, aby sa mohlo zdržiavať v Austrálii  po neobmedzenú dobu.

Rodičovské víza

Rodičovské víza je možné získať vtedy, ak je Váš potomok austrálskym občanom alebo má trvalý pobyt v Austrálii.

Víza pre príbuzných

Tento druh víz môže byť udelený tým, ktorých blízki členovia rodiny žijú v Austrálii ako jej občania alebo majú povolenie k trvalému pobytu.

Austrálsky bodový systém

Austrálsky bodový systém

Bodový systém (points test) je systém komplexného posúdenia kvality uchádzačov o víza, ktoré sú určené kvalifikovaným pracovníkom v stanovených profesiách.

Žiadatelia o víza sú posudzovaní z rôznych hľadísk a získavajú body na základe mnohých faktorov. Tieto faktory sú posudzované podľa aktuálneho stavu v dobe zaslania pozvánky k podaniu vízovej žiadosti austrálskou vládou prípadne austrálskym zamestnávateľom.

Aby vízová žiadosť mala nádej na úspech, žiadateľ musí dosiahnuť minimálne 60 bodov. Celý systém je relatívne zložitý a hodnotí sa:

 • Vek žiadateľa (0 - 30 bodov)

Najviac bodov je možné získať od 25-32 rokov, naopak žiadne body nezískajú žiadatelia v rozmedzí 45 - 49 rokov. Žiadatelia vo veku 50 rokov a viac nemajú bohužiaľ na schválenie vízovej žiadosti nárok.

 • Pracovné skúsenosti (5 - 20 bodov)

Musí sa jednať o prax v rámci profesie, ktorá je v Austrálii nedostatková a je na zozname žiadaných povolaní (tzv. Skilled Occupations List). Hodnotia sa skúsenosti získané v Austrálii aj mimo jej územia. Minimálna dĺžka praxe, ktorú je potrebné preukázať, sú 3 roky a musí sa jednať o platenú prácu minimálne na polovičný úväzok. Pracovné skúsenosti hodnotí austrálska organizácia príslušná podľa typu práce.

 •  Dosiahnuté vzdelanie (10 - 20 bodov)

Príslušná organizácia hodnotí získané vzdelanie zo žiadateľovej rodnej krajiny alebo z Austrálie.

 • Úroveň angličtiny (0 - 20 bodov) 

Dokladá sa medzinárodnou skúškou, ktorá nesmie byť starší než 3 roky. Žiadateľ musí mať minimálne tzv. Competent English, teda angličtinu na úrovni skúšky IELTS 6.0 zo všetkých častí alebo CAE na 169 bodov, takisto zo všetkých častí. Okrem skúšok IELTS a CAE sa uznávajú tiež skúšky TOEFL, OET a PTE. Pre rôzne profesie však môže byť stanovená vyššia úroveň alebo vybraný iba 1 typ skúšky, ktorou je možné úroveň angličtiny preukázať.

Ďalšie body navyše je možné získať za:

 • Profesionálnu znalosť cudzieho jazyka (5 bodov) - potrebné doložiť akreditáciou od organizácie NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters).
 • Štúdium v regionálnej oblasti Austrálie (5 bodov) - regionálna oblasť Austrálie znamená oblasť mimo austrálskeho hlavného centra, ktorými sú napr. Sydney a okolí, Melbourne, Brisbane, Gold Coast alebo Perth.
 • Profesia partnera (5 bodov) - v prípade, ak žiadateľ zahrnie do svojej vízovej žiadosti aj partnera/ku, jeho/jej profesia je na zozname žiadaných povolaní v Austrálii, rovnako ako profesia žiadateľa. Partner/ka musí byť rovnako ako žiadateľ mladší/ia ako 50 rokov a musí doložiť požadovanú úroveň angličtiny a vzdelania.
 • Štátna nominácia (5 - 10 bodov) - pokiaľ je zamestnanie na zozname nedostatkových povolaní a žiadateľ je nominovaný príslušným miestnym austrálskym štátom alebo teritóriom.
 • Professional Year (5 bodov) - absolvovanie akreditovaného ročného vzdelávacieho programu, ktorý kombinuje prax a akademickú prípravu. Program musí prebiehať v obore, ktorý súvisí so žiadanou profesiou v Austrálii.
 • Regionálneho sponzora (10 bodov) - pokiaľ je zamestnanie na zozname nedostatkových povolaní a žiadateľ je nominovaný príslušným miestnym austrálskym štátom alebo teritóriom alebo sponzorovaný príbuzným žijúcim trvalo v oblastiach Austrálie klasifikovanými ako regionálne. 

 

Bodový test pre emigráciu do Austrálie

Toto je len informatívna tabuľka a pre presnejšie ohodnotenie odporúčame kontaktovať registrovaného imigračného agenta alebo právnika. Viac informácií nájdeš na stránkach Austrálskeho imigračného úradu.

Kritériá

Viac informácií

Počet bodov

Úroveň angličtiny

Doložená medzinárodnou skúškou IELTS. Napríklad za veľmi vysoké skóre IELTS 8 bodov a viac získa žiadateľ až 20 bodov.

IELTS 6 - 0 bodov

IELTS 7 - 10 bodov
IELTS 8 - 20 bodov

Vek žiadateľa

 • 25-32 rokov
 • 18-24 rokov a 33 -39 rokov
 • 40-44 rokov
 • 45-49 rokov
 • 30 bodov
 • 25 bodov
 • 15 bodov
 • 0 bodov

Pracovné skúsenosti

V Austrálii alebo v zahraničí sú ohodnotené

 • 5 až 15 bodov

Práca v Austrálii

 • Práca v Austrálii 1 rok z 2 rokov
 • Práca v Austrálii 3 roky z 5 rokov
 • Práca v Austrálii 5 rokov zo 7 rokov
 • 5 bodov
 • 10 bodov
 • 15 bodov

Práca v zahraničí

 • Práca v zahraničí 3 roky z 5 rokov
 • Práca v zahraničí 5 rokov zo 7 rokov
 • Práca v zahraničí 10 rokov z 15 rokov
 • 5 bodov
 • 10 bodov
 • 15 bodov

Dosiahnuté akademické vzdelanie

Doložené predchádzajúcim štúdiom v Austrálii či inde v zahraničí - vyštudovanie bakalárskeho a magisterského alebo aj doktorandského štúdia

 • žiadateľ môže získať 10-20 bodov

Typ štúdia

Doktorandské štúdium v Austrálii či zahraničí

 • 20 bodov

Australian Bachelor Degree alebo Bachelor degree with Honours or Masters

 • 15 bodov

Bakalárske, magisterské alebo inžinierske štúdium (iba vybrané vysoké školy uznané v Austrálii)

 • 15 bodov

Austrálske Diploma či AQF level IV-III

 • 10 bodov

Extra bodovo ohodnotené je aj nasledujúce:

Štúdium v Austrálii

Body navyše za to, že žiadateľ študoval v Austrálii. (minimálne 2 roky full time)

 • Extra 5 bodov

Štúdium na regionálnych miestach Austrálie

Pokiaľ toto vzdelanie žiadateľ ukončí napríklad v Adelaide, získa naviac extra body

 • Extra 5 bodov

Ďalšie možné body navyše

Professional Year in Australia

 • Extra 5 bodov

Community Language Skills

 • Extra 5 bodov

Body za partnera - Partner Skills

 • Extra 5 bodov

State or Territory Nomination

 • Extra 5 bodov

Designated Area Sponsorship

 • Extra 10 bodov

Family Sponsorship

 • Extra 10 bodov

Toto je len informatívna tabuľka a pre presnejšie ohodnotenie odporúčame kontaktovať registrovaného imigračného agenta alebo právnika. Viac informácií nájdeš na stránkach Austrálskeho imigračného úradu.

Všetko čo Ťa zaujíma o Austrálii

Víza do Austrálie
Všetko o vízach do Austrálie
Štúdium v Austrálii
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Austrálii
Detailné profily škôl
Práca v Austrálii
Ako si nájsť prácu v Austrálii
Ubytovanie v Austrálii
Možnosti ubytovania
Cestovanie po Austrálii
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta

Stiahni si našu brožúru o Austrálii

+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2023 Information Planet