Pracovné víza

 

Najpopulárnejším typom víz, ktoré umožňujú počas štúdia aj pracovať na čiastočný úväzok (20 hodín/týždeň), sú študentské víza.

Ďalšou možnosťou, ako legálne v Austrálii pracovať, je Sponsorship. Ide o situáciu, kedy si Ťa vyberie austrálsky zamestnávateľ a poskytne Ti pracovnú pozíciu v určitom odbore.

Sponsorship je jedným z najčastejšie používaných pracovných víz austrálskymi zamestnávateľmi pre dlhodobejšie zamestnanie zahraničných pracovníkov v určitom odbore v Austrálii.

 • Sponsorship
 • Podmienky Sponsorshipu
 • Proces získania Sponsorshipu
 • Zmena podmienok Sponsorshipu

Sponsorship

 

Temporary Work (Skilled) visa (subclass 457)

“Sponsorship”

Tento druh víz patrí medzi najčastejšie používané pracovné víza austrálskymi zamestnávateľmi pre dlhodobejšie zamestnanie zahraničných pracovníkov v určitom odbore v Austrálii.

 

Firma v Austrálii, ktorá najíma zahraničných pracovníkov, musí spĺňať určité kritériá. Jedným z nich je nutnosť preukázať, že na požadovanú pozíciu nemôže nájsť zamestnanca spomedzi Austrálčanov či austrálskych rezidentov. Vízum je možné získať na dobu až 4 rokov a viaže sa jednému danému zamestnávateľovi. Čo všetko je potrebné splniť pre získanie Sponsorshipu v Austrálii nájdete v sekcii "Podmienky Sponsorshipu".

 

POZOR ZMENA: Nové podmienky získania pracovných víz do Austrálie!

Musíme Vás informovať, že jedno z najobľúbenejších pracovných víz v Austrálii, tzv. Sponsorship s oficiálnym názvom Temporery Work (Skilled) visa (subclass 457), dosť zásadne zmenilo svoju podobu.

Do 18.4.2017 bol sponsorship zastrešený iba jedným zoznamom žiadaných profesií (jednalo sa to tzv. CSOL list). Ak ste v tomto zozname našli svoju profesiu, mohli ste za pomoci vášho zamestnávateľa a po splnení ďalších podmienok (napr. úroveň angličtiny, požadovaná kvalifikácia a/alebo prax) žiadať o toto vízum. To bolo úspešným žiadateľom udelené až na 4 roky a možnosťou požiadať o udelenie trvalého pobytu v Austrálii po uplynutí 2 rokov práce pre rovnakého zamestnávateľa. Zmena nastala práve v súvislosti s novými zoznamami žiadaných povolaní, ktoré v Austrálii boli zavedené od 19.4.2017.

Detailné informácie o zmene nájdete v sekcii "ZMENA PODMIENOK SPONSORSHIPU".

 

Podmienky Sponsorshipu

 

Podmienky Sponsorshipu v Austrálii

 

Základné podmienky Sponzorshipu pre ZAMESTNANCA

 • V Počas doby pobytu v Austrálii na toto vízum nesmieš pracovať pre inú spoločnosť/firmu, iba pre tú, ktorá Ťa sponzoruje.
 • Nesmieš prerušiť prácu na dobu dlhšiu ako 60 po sebe nasledujúcich dní. Zoznam všetkých podmienok nájdeš TU.
 • Môžeš pracovať iba v rámci Tvojej pracovnej pozície, na ktorú si bol nominovaný.
 • Musíš pre zamestnávateľa začať pracovať do 90 dní od schválenia víza, ak sa nachádzaš v Austrálii, alebo do 90 dní od príchodu do Austrálie, pokiaľ si sa v dobe žiadosti o víza nachádzal mimo Austrálie.

 

Základné podmienky Sponzorshipu pre ZAMESTNÁVATEĽA

Na zamestnávateľa sú spravidla kladené veľké nároky, aby dokázal, že môže sponzorovať zamestnanca zo zahraničia. Tvojím budúcim zamestnávateľom môže byť spoločnosť sídliaca priamo v Austrálii alebo aj mimo nej (v tomto prípade môže sponzorovať človeka, ktorý má vytvoriť a nadviazať obchodnú činnosť v Austrálii) a musí to byť spoločnosť, ktorá v danej krajine pôsobí legálne. Pokial sa firma na austrálskom trhu pohybuje dlhšie ako 12 mesiacov, je potrebné tiež preukázať, že sa aktívne podieľa na školení Austrálčanov. To znamená, že pre austrálskeho zamestnanca usporadúva či zabezpečuje školenia a podporuje ich vo  vzdelávaní.

 • Musí sa uisťovať, že zamestnanec pracuje na pozícii, na ktorú bol nominovaný.
 • Musí si archivovať všetky záznamy.
 • Musí zabezpečiť vzdelávanie pre Austrálčanov a austrálskych rezidentov.
 • Zoznam všetkých podmienok nájdeš TU.

Proces získania Sponsorshipu

Fázy procesu Sponsorshipu v Austrálii

 

Proces Sponsorshipu v Austrálii krok za krokom

Je nutné počítať s tým, že proces získania tohto druhu pracovných víz nie je ani jednoduchou ani rýchlou záležitosťou. Delí sa na tri fázy:

      1. Sponsorship

Aby mohla austrálska firma vôbec zamestnávať (sponzorovať) zahraničných pracovníkov, musí byť najprv schválené jej „sponzorstvo“. V prvej fáze teda žiada firma o súhlas stať sa sponzorom.

      2. Nomination

Zamestnávateľ Ťa musí na pozíciu, ktorú chce obsadiť tzv. nominovať.

      3. Visa application

Až v tejto chvíli môžeš podať žiadosť o víza.

 

Okrem získania súhlasu od imigračného úradu sa získaním tzv. Sponsorshipu (1. fáza procesu) musí zamestnávateľ nominovať (2. fáza) svojho potencionálneho budúceho zamestnanca na konkrétnu pozíciu. Táto pozícia musí byť na tzv. CSOL liste (Consolidated Skilled Occupations list), teda zozname, obsahujúcom pracovné pozície pre tento druh víz.

V prípade, že sa požadovaná pozícia na zozname nenachádza, môže sa zamestnávateľ pokúsiť uzavrieť s austrálskou vládou zvláštnu dohodu, tzv. Labour Agreement. V rámci nominácie musí zamestnávateľ preukázať, že na danú pozíciu nemohol obsadiť nikoho z radu austrálskych zamestnancov.

Rovnako musí zahraničnému zamestnancovi garantovať, že nebude pracovať za horších podmienok, ako za ktorých by na rovnakej pozícii pracoval Austrálčan. Najmä čo sa týka platu. Výška platu by mala byť pre zahraničného zamestnanca rovnaká alebo vyššia, ako by bola pre Austrálčana a mala by odpovedať čiastke, ktorá sa za túto pozíciu zvyčajne udeľuje (aktuálne je to okolo $55.000 AUD ročne, v niektorých odboroch ako napr. IT sú čiastky vyššie). Takto je zabezpečené, že sa nebude zamestnávať lacná pracovná sila zo zahraničia.

V rámci poslednej 3. fázy Visa application žiadateľ odosiela svoju vízovú žiadosť a v tej je nutné preukázať požadované schopnosti a kvalifikáciu. V niektorých prípadoch je lepšie doložiť dlhšiu prax v odbore ako kvalifikáciu. U niektorých pozícií (Trade occupation) je potrebné preukázať svoje zručnostiprostredníctvom tzv. Skills assesments. (Poznámka – pozícia „Chef“, „Cook“, „Restaurant Manager“ by mali býť v rámci tzv. fast food reštaurácií).

Okrem praxe a kvalifikácie je tiež nutné spĺňať jazykové požiadavky a mať dostatočnú úroveň angličtiny. Preukázať to je možné niekoľkými spôsobmi, napr. prostredníctvom certifikátu zo skúšky IELTS, ktorá by mala mať výsledné skóre aspoň 5.0, alebo certifikátom CAE s výsledným skóre aspoň 154. Ďalšími požiadavkami môžu byť napr. výpis z registra trestov, zdravotná prehliadka a pod.

Žiadosti sa odosielajú online a za každú časť (Sponsorship, Nominatio, Visa application) sa platí poplatok austrálskemu imigračnému úradu.

Deti a de facto partneri hlavného žiadateľa sa taktiež môžu uviesť do žiadosti.

Zmena podmienok Sponsorshipu

Pozor zmena: nové podmienky získania pracovných víz do Austrálie

 

Musíme Vás informovať, že jedno z najobľúbenejších pracovných víz v Austrálii, tzv. sponsorship s oficiálnym názvom Temporery Work (Skilled) visa (subclass 457), dosť zásadne zmenilo svoju podobu.

Asi by sme mali uviesť na pravú mieru, čo to vôbec Sponsorship je. Ide o vízum, ktoré umožňuje jeho držiteľovi pracovať na plný úväzok a nemusí pritom chodiť do školy, ako je tomu v prípade študentského víza. Do 18.4.2017 bol sponsorship zastrešený iba jedným zoznamom žiadaných profesií (jednalo sa to tzv. CSOL list). Ak ste v tomto zozname našli svoju profesiu, mohli ste za pomoci vášho zamestnávateľa a po splnení ďalších podmienok (napr. úroveň angličtiny, požadovaná kvalifikácia a/alebo prax) žiadať o toto vízum. To bolo úspešným žiadateľom udelené až na 4 roky a možnosťou požiadať o udelenie trvalého pobytu v Austrálii po uplynutí 2 rokov práce pre rovnakého zamestnávateľa. Zmena nastala práve v súvislosti s novými zoznamami žiadaných povolaní, ktoré v Austrálii boli zavedené od 19.4.2017.

AKO TO FUNGUJE TERAZ?

 • Sponsorship je teraz zastrešený novými zoznamami žiadaných povolaní, tzn. Je to ako Medium and Long-Term Strategic Skills List (MLTSSL), tak Short-Term SkilledOccupation List (STSOL).
 • Podmienky pracovného víza sa odvíjajú od toho, v ktorom z týchto dvoch zoznamov nájdete svoju profesiu.

Situácia 1 – Vaša profesia je na zozname Medium and Long-Term Strategic Skills List

Pokiaľ spĺňate aj všetky ostatné podmienky pre udelenie pracovného víza, môžete sa tešiť. Vízum Vám bude udelené na dobu až 4 rokov ako tomu bolo aj pôvodne. Zostáva zachovaná aj možnosť žiadať o trvalý pobyt,  nie však po dvoch rokoch práce pre rovnakého zamestnávateľa, ale po novom až po3 rokoch.

Situácia 2 – Vaša profesia je na Short-Term Skilled Occupation List

Práve v tomto prípade nastáva najviac zmien. Týmto žiadateľom bude tzv. sponsorship udelený po novom iba na 2 roky s možnosťou 1x vízum predĺžiť  a to maximálne na ďalšie 2 roky. Po uplynutí tejto doby nie je možné vízum ďalej predĺžiť ani žiadať o udelenie trvalého pobytu v Austrálii, naopak je nutné Austráliu opustiť alebo prejsť na úplne iný typ víz.

Pri oboch uvedených situáciách je v prípade predlžovania víza alebo žiadosti o trvalý pobyt nutné, aby pozícia žiadateľa bola stále na príslušnom zozname žiadaných profesií. Oba zoznamy bude austrálska vláda každých 6 mesiacov preskúmavať (do 18.4.2017 zmeny prebiehali len raz za rok) a môže ich meniť podľa potrieb austrálskeho pracovného trhu.

Príklad: Žiadateľovo povolanie je na zozname Short-Term Skilled Occupation List. Po splnení všetkých podmienok mu je teda schválené pracovné vízum na 2 roky. Žiadateľ pracuje pre svojho zamestnávateľa a po uplynutí 2 rokov chce požiadať o predlženie víza o ďalšie 2 roky. Zistí však, že jeho pozícia bola medzitým zo zoznamu vyškrtnutá. Znamená to, že o predĺženie víza žiadať nemôže a musí tým pádom opustiť Austráliu alebo prejsť na iný typ víz.

Spomínané zmeny platia nielen pre všetky nové vízové žiadosti podané od 19.4.2017, ale tiež spätne pre všetky tie, ktoré boli podané už pred týmto dátumom, ale do 19.4.2017 o nich nebolo rozhodnuté.

Príklad: Žiadateľ splnil všetky podmienky a podal žiadosť o vízum v decembri 2016. Keďže rozhodnutie o schválení pracovného víza bežne trvá niekoľko mesiacov, trpezlivo čakal na výsledok. Ten ale do 19.4.2017 neprišiel, takže aj na tohto žiadateľa sa začali vzťahovať nové podmienky. To ho mohlo nepríjemne prekvapiť , pretože mu teraz môže byť schválené vízum namiesto pôvodných 4 rokov iba na 2 roky bez možnosti požiadať o trvalý pobyt. Ďalší variant, ktorá môže nastať je, že vízum nebude žiadateľovi schválené vôbec , pretože jeho profesia sa v nových zoznamoch žiadaných povolaní už nenachádza (zo zoznamu bolo totiž vyškrtnutých 216 profesií, na ktoré bolo predtým možné sponsorship získať). Útechou je aspoň to, že v týchto prípadoch austrálsky imigračný úrad ponúkne žiadateľovi  možnosť vziať žiadosť späť a vráti vízový poplatok.

Ďalšie väčšie zmeny týchto víz môžete očakávať  v marci 2018. V tomto období dôjde k úplnému zrušeniu tzv. sponsorshipu v jeho terajšej podobe. Toto pracovné vízum bude nahradené novým vízom s názvom Temporary Skill Shortage visa (TSS). O detailoch Vás budeme včas informovať.

Všetko čo Ťa zaujíma o Austrálii

Víza do Austrálie
Všetko o vízach do Austrálie
Štúdium v Austrálii
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Austrálii
Detailné profily škôl
Práca v Austrálii
Ako si nájsť prácu v Austrálii
Ubytovanie v Austrálii
Možnosti ubytovania
Cestovanie po Austrálii
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta

Stiahni si našu brožúru o Austrálii© 2023 Information Planet